T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Proje Yönetim Destek Birimi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Proje Yönetim Destek Birimi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı Ve Fuarı Organizasyon Hizmet Alımı İhalesi – İhale Tarihi ve Saati: 04/09/2019 – 11.00

Güncelleme Tarihi: 05/08/2019

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Proje Yönetim Destek Birimi

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ

(İkraz No: 8531–TR)

“VI. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI VE FUARI” ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI

İHALE NO: PYDB/2019/NCS-TR/P.1/NCB/1

 1. Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD/Dünya Bankası) bir ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün PYDB/2019/NCS-TR/P.1/NCB/1referans numaralı “VI. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI VE FUARI” organizasyon hizmet alımı ihalesine ilişkin sözleşme uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür.
 2. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi  (İdare/İşveren) uygun teklif sahiplerini, 29-31 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul İli Bakırköy İlçesinde beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek VI. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI VE FUARI” na ilişkin organizasyon işlerini (ulusal ve uluslararası katılımcıların ulaşım, transfer, konaklama, çalışma ofisleri, dokümantasyon, simültane tercüme sistemi, dijital poster sunum platformu,  yazılı tercüme, hosteslik, yemek, toplantı salonları vb. düzenlenmesine ilişkin hizmetler) kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı tekliflerini kapalı zarf içinde sunmak üzere davet etmektedir.
 3. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan, paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.
 4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir:
  • 4.1.Teklif sahibinin ihale konusuna benzer işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) içinde, işin yapıldığı kurum veya kuruluştan (özel sektör dahil olmak üzere) alınan “İş Bitirme Belgesi/Sözleşme ve Fatura” ile tevsik edilmek koşuluyla tek sözleşme kapsamında en az 3.000.000,00TL (üç milyon Türk Lirası) tutarında, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin hizmet işini ana yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 2019 yılı başından son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. Bu işlerin ayrıntıları ile bu işlerle ilgili olarak daha fazla bilgi almak için temas kurulabilecek işverenlerin isim ve iletişim bilgilerinden oluşan liste teklife dahil edilecektir. Benzer iş olarak; uluslararası katılımlı, konaklamalı yurtiçi, yurtdışı kongre, eğitim, sempozyum, çalıştay vb. organizasyon hizmet alımları kabul edilecektir.
  • 4.2.Teklif sahibinin ihale konusu işlere benzer faaliyetlerden elde ettiği son 3 (üç) yıllık (2016-2017-2018) ortalama cirosunun minimum 4.000.000,00TL. (dört milyon Türk Lirası) veya eşdeğeri olması gerekmektedir.  2019 yılı başından ihale tarihine kadar (son teklif verme günü) gerçekleştirilecek işlere ait cirolar 2018 yılı cirosuna dahil edilecektir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve gerekmesi halinde hesaplamalar yapılırken ait olduğu dönemin son günündeki TC Merkez Bankası Döviz Satış kurundan Türk Lirasına çevrilecektir).
  • 4.3.Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 1.000.000,00 TL (bir milyon Türk Lirası) veya eşdeğeri kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli olacaktır.
  • 4.4.Teklif sahibi ya da ortak girişimin pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesine ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesine sahibi olmak.
  • 4.5.Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 4.1 de istenen, tek sözleşme kapsamında en az 3.000.000,00TL (üç milyon Türk Lirası)  bedelli hizmet işini bitirmiş olması; (ii) ortaklardan her birinin 4.2 ve 4.3 maddelerindeki asgari kriterlerin en az %25'ini, pilot (sorumlu) ortağın ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması; (iii) pilot (sorumlu) ortağın madde 4.4 deki hususu karşılaması gerekmektedir. Ancak girişim ortaklarının toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.
  • 4.6.Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.
  • 4.7.Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son 3 (üç) yıl içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi teklifin reddedilmesine neden olabilecektir.
 5. Teklif Sahiplerinin ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir:
  • 5.1.Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak.
  • 5.2.Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, teklif sahibi adına           düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının            bulunduğunu belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen     özellikleri karşıladığını belirten taahhütname (Belgede; toplantı ve diğer salonların büyüklüğü, tavan yüksekliği, salonların muhtelif düzenlerde kişi kapasitesi, tesisteki oda sayısı ve tipleri yer alacaktır.) teklifle birlikte sunulacaktır.

    

 6. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, İdarenin aşağıdaki adresinden daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

  T.C. Sağlık Bakanlığı - Proje Yönetim Destek Birimi

  Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

  6001. Cadde No:9 Kat:2 Çankaya/Ankara/Türkiye

  Telefon : +90 312 471 85 00 – 8508 – 8510 - 8534 

 7. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, irtibat bilgilerini içeren yazılı bir dilekçeyle yukarıdaki adrese başvuruda bulunarak, 100.-TL (Yüz Türk Lirası) tutarındaki ihale doküman bedelini, - ihale referans no: PYDB/2019/NCS-TR/P.1/NCB/1 -  açıklamasıyla birlikte,  T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi (Ankara) nezdindeki TR13 0000 1001 0000 0350 1540 31 numaralı IBAN hesabına banka havalesi/EFT ile ödeyip, ihale belgelerini İdarenin yukarıdaki adresinden alabilirler. Ödenen doküman bedeli hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
 8. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 04.09.2019 tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.  Teklifler, 130.000,00TL (Yüz Otuz Bin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında bir geçici teminatla birlikteİdareninyukarıda Madde 6’da verilen adresine 04.09.2019 tarihinde saat (yerel saat) 11.00’a kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir.
 9. Teklifler 04.09.2019günü saat 11.05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Kat:2 Çankaya/Ankara/Türkiye adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.
 10. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) yöntemiyle yapılacaktır.