overlay

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz)

Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz), Sağlıkta Dönüşüm Projesi (I. Faz) üzerine temellenmiştir.

 
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM ve SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİ (SDSGRP)
 
1.1. Projenin Tanımı:
 
Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi (II. Faz), Sağlıkta Dönüşüm Projesi (I. Faz) üzerine temellenmiştir.
 
Projenin finansmanı için Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında 30 Haziran 2009 tarihinde yeni bir ikraz anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma 29 Eylül 2009 tarihinde aktif hale gelmiştir. Bakanlığımızın 2010-2014 yıllarını kapsayan stratejik planına dayandırılan ve Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ikinci fazını oluşturan proje 3 ana bileşenden oluşmaktadır:
 
BİLEŞEN A: SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN STRATEJİK PLANINA DESTEK VERİLMESİ (2010-2014)
 
Hedefi:
 
SB’nin sağlık sektörünün etkili bir kılavuzu haline gelmesi ve hizmet sunumu reformlarını tamamlaması amacına yönelik olarak kapasitesinin arttırılmasıdır. Bu bileşen, SB’nin 2010-2014 Sağlık Sektörü Stratejik Planının on programından sekiz tanesi için teknik destek, eğitim ve malzeme ihtiyaçlarını finanse etmektedir. Bu bileşenin sekiz tane alt bileşeni bulunmaktadır:
 
ALT BİLEŞEN A.1: Koruyucu ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
 
Hedefi:
 
Bu bileşen, aile hekimliği programının ölçeğinin büyütülerek, bunu mevcut 33 ilden Türkiye’nin 81 iline genişletilebilmesi için ekipman, teknik destek, teknik hizmetler ve eğitimi finanse edecek, aynı zamanda bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrol edilmesi için SB’nin koruyucu sağlık hizmetleri uygulamasını destekleyecektir.
 
Sorumlu Birimler:
 • Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
 • Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı
 • Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığı
 • Verem Savaşı Daire Başkanlığı
 
ALT BİLEŞEN A.2: Kamu Hastaneleri Reformlarının Uygulanması
 
Hedefi:
 
Bu bileşen, hastane reformlarının uygulanmasını desteklemek amacıyla teknik destek ve eğitimi finanse edecektir. Sağlıkta Dönüşüm Programı altında yapılacak hastane reformlarının başlıca amacı, Kamu Hastanesi Birliği modelinin pilot çalışmasının yapılması ve sonuç olarak da yurt çapında uygulanmasıdır. Bu modelin uygulanması, Türkiye’deki SB hastanelerini kamu işletmelerine dönüştürecektir.
 
Sorumlu Birimler:
 • Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
 • Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
ALT BİLEŞEN A.3: Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması
 
Hedefi:
 
Bu bileşen altında, SB’nin Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Dairesi’nde kapasite oluşturulması ve bu dairenin performans bazlı ödeme sistemlerinin uygulanması ve sağlık hizmetlerinin kaliteli olmasını sağlama hedefi ile sağlık sunucularının hizmetlerinin düzenlemesine ilişkin rolünün artırılması için teknik destek ve eğitim sağlanacaktır.
 
Sorumlu Birim:
 • Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü -Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı
 • PYDB- İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
 
ALT BİLEŞEN A.4: Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve Kapasitenin Artırılması
 
Hedefi:
 
Bu bileşen, SB’nin yeniden yapılandırılmasını desteklemek amacıyla ekipman, teknik hizmet, teknik destek ve eğitim faaliyetlerini (Ulusal İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ulusal Kanser Enstitüsü ve bir iç denetim yapısının kurulması ile SB’nin İzleme ve Değerlendirme işlevlerinin kurumsallaştırılması da dahil olmak üzere) finanse edecektir. Bu alt bileşen aynı zamanda performans bazlı bütçeleme alanındaki stratejik finansman metotlarının uygulanması için stratejik yönetim kapasitesinin güçlendirilmesini destekleyecek ve hizmet içi eğitim programlarında devamlılığı ve koordinasyonu sağlayacaktır.
 
Sorumlu Birim:
 • Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü
 • İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 • Kanserle Savaş Daire Başkanlığı
 • Strateji Geliştirme Başkanlığı
 • Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü
 
 
ALT BİLEŞEN A.6: Sağlık Bilgi Sistemlerinin Geliştirilmesi
 
Hedefi:
 
Bu bileşen, SB Ulusal Sağlık Bilgi Sisteminin (USBS) genişletilmesini desteklemek amacıyla mal, teknik destek ve eğitimi finanse edecektir. USBS’nin hedefi, sağlık bilişimi standartlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması, kişisel ve kurumsal sağlık kayıtlarının gizliliği, güvenliği ve mahremiyeti prensiplerinin geliştirilmesi, karar destek sistemi kapsamında bir veri ambarının kurulması, veri madenciliği uygulamalarının başlatılması, tele-ilaç ve tele-sağlık sistemlerinin kurulmasıdır.
 
Sorumlu Birimler:
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 
ALT BİLEŞEN A.7: Sektörler Arası Sağlık Sorumluluğunun Desteklenmesi ve Sağlık Politikalarının Dünya Standartları ile Uyumlu Hale Getirilmesi
 
Hedefi:
 
Bu bileşen altında, sektörler arası işbirliğini güçlendirmek ve sağlık politikalarını uluslararası standartlara özellikle Avrupa Birliği ilke ve standartlarına uyumlu hale getirmek için ekipman, teknik destek, teknik hizmet ve eğitim faaliyetleri desteklenecektir.
 
Sorumlu Birim:
 •Proje Yönetimi Destek Birimi
 •Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı
 •RSHMB-Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü
 
ALT BİLEŞEN A.8: Ulusal Halk Sağlığı Kurumunun İşlevselleştirilmesi
 
Hedefi:
 
Bu bileşen, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'nın (RSHMB), ülke sınırları içerisinde yer alan tüm önemli sağlık fonksiyonlarından sorumlu ulusal kamu sağlık kurumuna dönüştürülmesi için bu kuruma mal, teknik destek ve eğitim faaliyetleri ile ilgili destek sağlayacaktır.
 
Sorumlu Birim:
 • Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
 
 
 
ALT BİLEŞEN A.9: Sağlık Politikalarının Geliştirilmesinde Diğer Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşlarla İşbirliğini Güçlendirilmesi ve ülke deneyimlerinin paylaşılması
 
Hedefi:
 
Ekipman, teknik destek, teknik hizmetler ve eğitim faaliyetleri yoluyla, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’nın uluslararası ilişkiler alanında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, diğer ülkeler ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi ve Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi ile kazanılan deneyimlerin uluslararası paylaşımı sağlanacaktır.
 
Sorumlu Birim:
 • Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
 
 
 
BİLEŞEN B:    KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN ÇIKTI-BAZLI FİNANSMANIN PİLOT ÇALIŞMASININ YAPILMASI
 
Hedefi:
 
Bu bileşenin hedefi, çıktı-bazlı finansman mekanizmaları kullanılarak il düzeyinde Bulaşıcı olmayan Hastalıklara (BOH) karşı koruyucu sağlık müdahalelerinin uygulanması için bir modelin pilot çalışmasının yapılmasıdır.
 
 
Proje kapsamında pilot uygulama olarak yer alan B Bileşeni ülke genelinde uygulanacak ve genel bütçeden karşılanacak olması nedeniyle Proje kapsamından çıkarılmış, iptal edilmiştir. 
 
 
 
BİLEŞEN C: SGK'NIN KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 
C Bileşeni; SGK’ nın kapasitesinin oluşturulması, SGK tarafından yürütülecektir.
 
 
  
1.2. Proje Gelişim Hedefleri
 
(i) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı’nın (SB) tedarikçi ödemeleri ve sağlık sistemi performansına yönelik reformları geliştirme ve uygulama konusundaki etkililiğini artırmak,
 
(ii) Bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) önlenmesi ve kontrolü için çıktıya dayalı finansman pilot çalışmasını yapmak.
 
 
1.3. SDSGRP Kilit Performans Göstergeleri
 
1- Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmanın artması,
 
2- Aile hekimleri tarafından sevk edilen, uzman hekimlere yapılan ilk ziyaretlerin yüzdesinde artış,
 
3- Sağlık hizmetlerinde müşteri memnuniyetin artması,
 
4- SGK’nin ilaç ve ayakta tedavi harcamalarının azalması,
 
5- Pilot illerde 18-29 yaş grubu arasında sigara tüketiminin yaygınlığının pilot olmayan illere göre oransal olarak daha fazla azalması,
 
6- Pilot illerdeki nüfusta yüksek tansiyonun pilot olmayan illere göre daha fazla azalması.