overlay

"II. Uluslararası Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi Ve Fuarı" Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır

İLAN

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Proje Yönetim Destek Birimi

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ

(İkraz No: 8531–TR)

"II. ULUSLARARASI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI KONGRESİ VE FUARI” ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI

İHALE NO: PYDB/2018/NCS-TR/P.1/NCB/1

 1. Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) bir ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün PYDB/2018/NCS-TR/P.1/NCB/1referans numaralı “II. Uluslararası Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi Ve Fuarı” organizasyon hizmet alımı ihalesine ilişkin sözleşme uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür.
 2. Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi  (İdare/İşveren) uygun teklif sahiplerini, 24 – 27 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul İli Şişli İlçesinde beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecek II. Uluslararası Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kongresi Ve Fuarı” na ilişkin organizasyon işlerini (ulusal ve uluslararası katılımcıların ulaşım, transfer, konaklama, resepsiyonlar, çalışma ofisleri, dokümantasyon, simültane tercüme sistemi, web hizmeti, kongre mobil cihaz aplikasyonu, dijital poster sunum platformu,  yazılı tercüme, hosteslik, yemek, toplantı salonları vb. düzenlenmesine ilişkin hizmetler) kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı tekliflerini kapalı zarf içinde sunmak üzere davet etmektedir.
 3. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan, paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.
 4. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir:
  • 4.1.Teklif sahibinin ihale konusuna benzer işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) içinde, işin yapıldığı kurum veya kuruluştan (özel sektör dahil olmak üzere) alınan “İş Bitirme Belgeleri/Sözleşme ve Fatura” ile tevsik edilmek koşuluyla; biri 3 (üç) milyon Türk Lirasından az olmamak ve toplamda en az 4.5 (dört buçuk) milyon Türk Lirası olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) sözleşme  kapsamında ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin hizmet işini ana yüklenici ve şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 2018 yılı başından son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. Bu işlerin ayrıntıları ile bu işlerle ilgili olarak daha fazla bilgi almak için temas kurulabilecek  işverenlerin isim ve iletişim bilgilerinden oluşan liste teklife dahil edilecektir. Benzer iş olarak; uluslararası katılımlı, konaklamalı yurtiçi, yurtdışı kongre, eğitim, sempozyum, çalıştay vb. organizasyon hizmet alımları kabul edilecektir.
  • 4.2.Teklif sahibinin ihale konusu işlere benzer faaliyetlerden elde ettiği son 3 (üç) yıllık (2015-2016-2017) ortalama cirosunun minimum 4.000.000,00TL. (dört milyon Türk Lirası) veya eşdeğeri olması gerekmektedir.  2018 yılı başından  ihale tarihine kadar (son teklif verme günü) gerçekleştirilecek işlere ait cirolar 2017 yılı cirosuna dahil edilecektir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır ve gerekmesi halinde hesaplamalar yapılırken ait olduğu dönemin son günündeki TC Merkez Bankası Döviz Satış kurundan Türk Lirasına çevrilecektir).
  • 4.3.Teklif sahibinin bankalar nezdinde en az 1.000.000,00 TL (bir milyon Türk Lirası) veya eşdeğeri kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış gayri-nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı olmalıdır. Bunu gösteren banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir. Bu belgeler ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyitli olacaktır.
  • 4.4.Teklif sahibi ya da ortak girişimin pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesine ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesine sahibi olmak.
  • 4.5.Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 4.1 de istenen, tek sözleşme kapsamında en az 3 (üç) milyon Türk Lirası bedelli hizmet işini bitirmiş olması; diğer ortağın veya ortakların maksimum iki sözleşme kapsamında toplamda en az 1.5 (bir buçuk) milyon Türk Lirası bedelli hizmet işini/işlerini bitirmiş olması;  (ii) ortaklardan her birinin 4.2 ve 4.3 maddelerindeki asgari kriterlerin en az %25'ini, pilot (sorumlu) ortağın ise bu kriterlerin en az %50'sini karşılaması; (iii) pilot (sorumlu) ortağın madde 4.4 deki hususu karşılaması gerekmektedir. Ancak girişim ortaklarının toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.
  • 4.6.Teklif sahibi Dünya Bankası’nın yasaklılar listesinde bulunmamalıdır.
  • 4.7.Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son 3 (üç) yıl  içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış veya eksik bilgi vermesi teklifin reddedilmesine neden olabilecektir.
 5. Teklif Sahiplerinin ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir:
  • 5.1.Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), vekâleten  ihaleye  katılınılıyor  ise  teklifi  imzalayan  kişi  veya  kişilerin  noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak.
  • 5.2.Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, teklif sahibi adına           düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının            bulunduğunu belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen     özellikleri karşıladığını belirten taahhütname (Belgede; toplantı ve diğer salonların büyüklüğü, tavan yüksekliği, salonların muhtelif düzenlerde kişi kapasitesi, tesisteki oda sayısı ve tipleri yer alacaktır.) teklifle birlikte sunulacaktır.

    

 6. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, İdarenin aşağıdaki adresinden daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

  T.C. Sağlık Bakanlığı - Proje Yönetim Destek Birimi

  Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

  6001. Cadde No:9 Kat:2 Çankaya/Ankara/Türkiye

  Telefon : +90 312 471 85 00 – 8508 – 8510 - 8534 

 7. İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, irtibat bilgilerini içeren yazılı bir dilekçeyle yukarıdaki adrese başvuruda bulunarak, 100.-TL (Yüz Türk Lirası) tutarındaki ihale doküman bedelini, - ihale referans no: PYDB/2018/NCS-TR/P.1/NCB/1 -  açıklamasıyla birlikte,  T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün  T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi (Ankara) nezdindeki TR420000100100000350121014  numaralı IBAN hesabına banka havalesi/EFT ile ödeyip, ihale belgelerini İdarenin yukarıdaki adresinden alabilirler. Ödenen doküman bedeli hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.
 8. Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 07 Ocak 2019 tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü süreyle geçerli olacaktır.  Teklifler, 130.000,00TL (Yüz Otuz Bin Türk Lirası) veya eşdeğeri tutarında bir geçici teminatla birlikteİdareninyukarıda Madde 6’da verilen adresine 07 Ocak 2019tarihinde saat (yerel saat) 11:00’a kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir.
 9. Teklifler 07 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 11:05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetimi Destek Birimi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Kat:2 Çankaya/Ankara/Türkiye adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.
 10. Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) yöntemiyle yapılacaktır.