overlay

Tam Zamanlı Satınalma Danışmanı İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 
PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ
              
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN 
İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR 
Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi  
Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2021
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 21.01.2021
Son Başvuru Tarihi ve Saati: 30.01.2021 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Satınalma Danışmanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2021 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sıra No.Başvuru Numarasıİşin Adı
1PYDB/2021/CS/P.3/IC/1Satınalma Danışmanı

Beklenen Hizmetler:
1.Proje Yönetim Destek Birimi (PYDB) Satınalma Koordinatörlüğünün etkin bir biçimde yönetimini ve koordinasyonunu sağlamak
2.Proje kapsamındaki faaliyetlerin tüm satınalma iş ve işlemlerinin Dünya Bankası yönergelerine ve ikraz anlaşması dokümanlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak,
3.Gerektiğinde ve gerektiği şekilde, kurum içi ve/veya kurum dışı gerekli onayları almak üzere Birim'in satın alma planını hazırlamak/güncellemek ve tüm malların, yapım işlerinin ve hizmetlerinin onaylanan Satın Alma Planı'na uygun olarak gerçekleştirilmesini temin etmek üzere PYDB'ye destek sağlamak,
4.Satın alma planının hazırlanmasında, sözleşme paketinin; proje uygulaması için etkili olduğundan ve Dünya Bankası kriterlerini karşıladığından emin olmak. 
5.Gelecekteki değerlendirmelerde kısa listelerde yer alabilmeleri için mal, yapım işleri danışmanlık dışı ve danışmanlık hizmetleri için tedarikçilerden alınan ilgi bildirimlerinden oluşan bir veri tabanı oluşturmak ve bunun bakımını sağlamak,
6.Satın almaya ilişkin görevlerde Planların, Programların ve Bütçelerin hazırlanmasına ve revizyonuna katkı sağlamak,
7.Proje raporlarına dâhil edilmesi üzere talep edilen tabloları, analizleri, bilgileri ve belgeleri, Dünya Bankası'nın standart formatlarına uygun olacak şekilde hazırlamak ve söz konusu raporları belirlenen süre zarfı içerisinde ilgili makamlara sunmak,
8.PYDB’yi ve komisyonlarını uygun değerlendirme kriterlerinin oluşturulması, ilgili birimlerle işbirliği içerisinde taslak ihale dokümanlarının hazırlanması ve İş Tanımı ve/veya Teknik Şartnamenin Dünya Bankası'na Dünya Bankası gereksinimleri uyarınca uygun olan şekilde inceleme ve olur amacıyla zamanında gönderilmesi konusunda destek sağlamak,
9.Proje kapsamında çeşitli satın alma yöntemlerine uygun olarak alınacak malların, işlerin ve hizmetlerin teknik şartnamelerinin/İş Tanımlarının hazırlanması konusunda ilgili teknik komisyonlarla çalışmak; taslak sözleşmelerin, davet yazılarının hazırlanması konusunda destek sağlamak,
10.Satın alma dokümanlarının idari/mali kısımlarını hazırlamanın ve incelemenin yanı sıra ihale dokümanlarının teknik şartname,  Birim Fiyat Cetveli, İş Tanımı vb. diğer kısımlarını da incelemek ve bu bölümlerin Dünya Bankası'nın standart ya da örnek ihale dokümanlarının diğer kısımları ile tutarlılığını sağlamak ve gereken hallerde değişiklik önerisinde bulunmak, 
11.Değerlendirme komisyonlarını desteklemek amacıyla tekliflerin alınması, açılışı ve incelenmesi sürecine iştirak etmek,
12.Teklif açılış tutanakları hazırlamak/ bu tutanakların hazırlanmasına yardımcı olmak,
13.İhale belgelerinde belirtilen kriterler temelinde teklif değerlendirme formlarının hazırlanmasında ve alınan tekliflerin değerlendirilmesinde teklif değerlendirme komisyonlarına yardımcı olmak,
14.Genel Satın Alma Yönergelerinde daha ayrıntılı olarak açıklandığı ve detaylandırıldığı gibi yalnızca istisnai bir durum ortaya çıktığında; ihale değerlendirme komisyonlarına, Dünya Bankası standart formatlarına uygun kapsamlı değerlendirme raporları hazırlamaları ve değerlendirme raporlarını gözden geçirmek ve olur vermek üzere zamanında Dünya Bankası'na sunmaları için yardımcı olmak,
15.Kazanan teklif sahibi/sahipleri için zamanında bildirimde bulunmak konusunda PYDB'ye yardımcı olmak, onay ve imza için sözleşme düzenlemek,
16.Sözleşme müzakerelerinde PYDB'ye gerekli şekilde yardımcı olmak,
17.Sözleşme ifasını ve sözleşmeye dayalı, idari ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesini izlemek, sözleşme yapılan mal ve hizmetlerin başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve teslim edilmesini sağlamak için yükleniciler, danışmanlar ve diğer tedarikçilerle iletişimde muayene ve kabul komisyonlarına ve sözleşme yöneticilerine destek vermek,
18.Zeyilnameler ve ihale duyuruları, ihale kararı bildirimleri gibi diğer ilgili belgeleri hazırlamak,
19.Son incelemeler, gözetim ziyaretleri ve denetimler sırasında, satın alma bilgilerinin; Dünya Bankası, iç ve dış denetçiler gibi taraflarca hızlı bir şekilde alınmasını sağlayan yerleşik bir veri tabanı ve dosyalama sistemi dâhil olmak üzere; ihale, değerlendirme ve teslimat süreçlerindeki her adımı izlemek ve kronolojik olarak kaydetmek için (önemli onay tarihlerinin, bildirimlerin, sözleşme tutarlarının vb. kayıtlarının tutulması) amaca uygun bir satın alma ve sözleşme izleme sistemi kurmak ve sürdürmek.
20.İhaleye/ihalelere ilişkin şikâyetlerin zamanında cevaplandırılmasını sağlamak,
21.Gerektiğinde Dünya Bankası satınalma usul ve esasları kapsamında PYDB personelinin eğitimi üstlenmek ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
22.İlgili tüm süreçler kapsamında gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak,
23.İdareye satın alma planı kapsamında geciken alımları, gerçekleşmeleri İdarenin belirleyeceği periyotlarla raporlamak,
24.Satın alma planlarını hazırlamak, onaylamak ve güncellemek için kullanılan Dünya Bankası'nın Satın Alma İşlemlerinin Sistematik Takibi (STEP) sisteminde tüm satın almayı/satın almaları kaydetmek ve Satın Alma Yol Haritasını ilgili adımlarında yüklenen tüm belgelerle güncel tutmak.
25.İdarenin bu kapsamda vereceği diğer iş ve işlemleri yapmak.
26.Covid-19 pandemisini ve proje uygulaması sırasında karşılaşılan benzer durumları içeren tüm ulusal gereklilikleri ve yönergeleri yerine getirmek.

Uygulayıcı Birimlerle İlgili Görev ve Sorumluluklar
1.Uygulayıcı birimlerin satınalma planlarının Banka usul ve esaslarına uygunluğu bakımından kontrol edilmesini sağlamak,
2.Satın alma plan(lar)ının hazırlanmasında, sözleşme paketinin; proje uygulaması için etkili olmasını ve Dünya Bankası kriterlerini karşılamasını sağlamak. 
3.Banka ve uygulayıcı birimler arasında koordinasyonu sağlamak/sürdürmek,
4.Proje kapsamında tüm mal, yapım işleri (bina onarımları) ve hizmetlerin onaylanmış Satınalma Planı’na uygun bir biçimde üstlenilmesinde Uygulayıcı Birimlere tavsiye ve yardımda bulunmak,
5.Satın alma faaliyetlerinin tamamını kapsayan süreçte Sağlık Bakanlığının her bir Uygulama Birimini desteklemek ve bu faaliyetlerin Uygulayıcı Birimler tarafından Banka satınalma esas ve usullerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak, 
6.Gerektiğinde Dünya Bankası satınalma usul ve esasları kapsamında, ihtiyaç duyan uygulayıcı birim personelinin eğitimini üstlenmek,
7.Birimlerin satın alma planlarını güncel tutmak, tüm faaliyetlerin plan dâhilinde ilerlemesini sağlamak ve İdarenin talep ettiği şekilde ve gerektiğinde ilerleme durumunu raporlamak,
8.Gerektiğinde Uygulayıcı birimlerin satın alma işleriyle ilgili Bankaya görüş ve gerekçe sunmak ve Banka ile müzakere etmek.
Aranan Nitelikler: 
En az üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden lisans diplomasına sahip olmak,
Kamu kurumlarında veya özel sektörde kamu ihaleleri alanında en az 5 yıllık genel mesleki deneyime sahip olmak,
Dünya Bankası diğer uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde satın alma alanında en az 3 yıllık deneyim sahibi olmak,
MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) dâhil olmak üzere bilgisayar becerilerine sahip olmak,
Mükemmel düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak.
Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanı yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanın, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 30.01.2021 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla ya da elektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı 
Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9
06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0312-471-8508/8510/8534
E-posta: trhealth@saglik.gov.tr
 
EKLER:
1-2-CV Formatı
1-1-Başvuru Mektubu Örneği