overlay

UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATLARI VE STANDARTLARI DEĞERLENDİRME VE REVİZYON ÇALIŞTAYI

ağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi

Kredi No:7717-TU

 

UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATLARI VE STANDARTLARI DEĞERLENDİRME VE REVİZYON ÇALIŞTAYI

ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HİZMET ALIMI

 

  1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD), Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi’nin finansmanında kullanılmak üzere bir ikraz sağlamıştır. Söz konusu ikrazın bir bölümünün SSYYDP/SHGM/2015/SERVICES/NCB/01referans numaralıUzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyon Çalıştayı” Organizasyonuna İlişkin Hizmet Alımı”ihalesi sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması öngörülmüştür.

Bu ihale, Dünya Bankası Satın Alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal Rekabete Açık İhale (NCB) seklinde yapılacaktır.

Bu doğrultuda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi  (İdare/İşveren) uygun teklif sahiplerini, 04 – 05 Mart 2015 tarihlerinde Antalyaili Belekbölgesi sınırlarıiçerisindegerçekleştirilecek “Uzmanlık Eğitimi Müfredatları ve Standartları Değerlendirme ve Revizyon Çalıştayı’’ organizasyon (ihtiyaç duyulan ulaşım, salon, yemek, konaklama ve diğer bağlantılı hizmetler) işlerini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı tekliflerini kapalı zarf içinde sunmak üzere davet etmektedir.

  1. Teklif sahiplerinin bu ihale paketi içindeki bütün kalemler için teklif vermeleri gerekmektedir. Teklifler paket içindeki tüm kalemleri kapsayacak şekilde değerlendirilecek ve ihale, teknik şartnamedeki koşulları karşılayan, paketteki tüm kalemlerin değerlendirildiği en düşük toplam maliyeti teklif eden ve yeterlilik şartlarını karşılayan teklif sahibine verilecektir.
  2. Bu işle ilgili belirlenen asgari yeterlilik şartları aşağıda belirtilmiş olup, teklif sahiplerinin bu şartların tamamını sağlamaları gerekmektedir:

3.1 Benzeri tür işlerde ana yüklenici olarak tecrübesi olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) içinde, işin yapıldığı kurum ve kuruluştan alınan “İş Bitirme Belgeleri” ile tevsik edilmek koşuluyla bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette olmak üzere en fazla iki sözleşme kapsamında  toplamda 500 kişiden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin hizmet işini ana yüklenici olarak gerçekleştirmiş olmak Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

3.2.Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2012-2013-2014) minimum 500.000,00TL eşdegeri olması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile belgelendirilecek olup, belgeler YMM veya vergi dairesi onaylı olacaktır). 2015 yılı cirosu 2014 yılına dahil edilecektir.

3.3.Teklif sahibi ya da ortak girişimin pilot ortağı adına tescil edilmiş ve asgari 3 yıllık A Sınıfı Turizm Belgesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Belgesine sahibi olmak.

3.4.Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve istenen diğer belgeler sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için (i) pilot ortağın madde 3.1 de bahsedilen 2 sözleşmeden katılımcı sayısı fazla olan hizmet işini bitirmiş olması;  (ii) ortaklardan her birinin 3.2 maddesindeki asgari kriterin en az %25'ini, pilot (sorumlu) ortağın ise bu kriterin en az %50'sini karşılaması; (iii) pilot (sorumlu) ortağın madde 3.3 deki hususu karşılaması gerekmektedir. Ancak girişim ortaklarının toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir.

 

4.      Teklif Sahiplerinin ayrıca aşağıda istenilen bilgi ve belgeleri sunmalari gerekmektedir:

4.1. Tebligat adresi, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, İmza Sirküleri (noter tasdikli), vekâleten ihaleye katılınılıyor ise teklifi imzalayan kişi veya kişilerin   noter tasdikli vekâletnameleri ve imza sirkülerini sağlamak.

4.2. Teklif sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son üç yıl içerisinde açılan davalar ve tamamlanamayan sözleşmeler ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu olan miktar gibi hususlardaki bilgileri sunmak.

4.3.Teklif edilen tesisin broşürleri, turizm işletme/deneme işletme belgesi, teklif sahibi adına      düzenlenmiş, otel yetkilisince imzalı, toplantı tarihi için rezervasyonlarının          bulunduğunu belirten belge, teklif edilen tesisin, teknik şartnamede istenilen   özellikleri karşıladığını belirten taahhütname (Belgede; toplantı ve diğer salonların m2 si,          tavan yüksekliği, salonların muhtelif düzenlerde kişi kapasitesi, tesisteki oda sayısı ve tipleri yer alacaktır.) teklifle birlikte sunulacaktır.

5.      İlgilenen muhtemel teklif sahipleri, İdarenin aşağıdaki adresinden daha fazla bilgi edinebilir ya da ihale belgelerini bu adreste inceleyebilirler:

T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetimi Destek Birimi

Çankırı Caddesi No: 57 Kat 6 Satınalma Koordinatörlüğü Ulus/ANKARA

Tel  : +90 312 324 10 13 - 324 10 14

Faks: +90 312 324 10 28

 

6.      İlgilenen muhtemel teklif sahipleri yukarıdaki adrese, irtibat bilgilerini içeren yazılı bir dilekçeyle  başvuruda bulunarak, 50.-TL (Elli Türk Lirası) tutarındaki ihale doküman bedelini, - ihale referans no: SSYYDP/SHGM/2015/SERVICES/NCB/01 -  açıklamasıylabirlikte,  T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün  T.C. Merkez Bankası A.Ş. Ankara Şubesi (Ankara) nezdindeki TR420000100100000350121014  numaralı IBAN hesabına banka havalesi/EFT ile ödeyip, ihale belgelerini İdarenin yukarıdaki adresinden alabilirler. Ödenen doküman bedeli hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.

 

7.      Teklifler, 15.000,00TL (On Beş Bin Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikteİdarenin yukarıda Madde 5’de verilen adresine 20 Şubat 2015 Cuma günü saat (yerel saat) 10:00’a kadar teslim edilecektir. Geç gelen teklifler reddedilecek ve açılmadan teklif sahibine iade edilecektir.

Teklifler 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 10:05’te T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetimi Destek Birimi Çankırı Caddesi No: 57 Ulus /ANKARA adresinde 4. Kat Toplantı Salonunda teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda açılacaktır.