overlay

PYDB Danışmanları ilan metni

 03 Aralık 2015

 


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TU

Proje Adı:Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası:

Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.2/IC/5-1Muhasebe ve Mali Analiz Danışmanı
 PYDB/2015/CS/P.2/IC/5-2Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (1)
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-1Proje Danışmanı (1)
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-2Proje Danışmanı (2)
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-4Grafik Tasarım Danışmanı
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-5Raporlama Danışmanı
 PYDB/2015/CS/P.5/IC/1-1Bilişim Destek Personeli
 PYDB/2015/CS/P.4/IC/1-3İstatistik ve Araştırma Uzmanı
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-1Teknik Dil Tercümanı (1)
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-2Teknik Dil Tercümanı (2)
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-3Teknik Dil Tercümanı (3)
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-5Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (2)
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-6Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (3)
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-7Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (4)

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 03.12.2015

Son Başvuru Tarih ve Saati: 17.12.2015 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi’nde istihdam edilmek üzere muhtelif disiplinlerde bireysel danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışmanlar Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Ocak 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.


 

Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.2/IC/5-1Muhasebe ve Mali Analiz Danışmanı

Beklenen Hizmetler:

 • Döner sermayeli işletmelerin mali yapılarının izlendiği Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS) ,  Saymanlıklardan, bağlı kurum ve kuruluşlar ile ödenek planlama gibi birimlerden elde edilen verilerin Uluslar arası kabul görmüş muhasebe temel ilkelerine ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Standartlarına uygun olarak derlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve uygulamada ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları çözümlemek,
 • Söz konusu temel ilkelere uygun olarak TDMS’ye girilen verilerin doğruluk ve güvenirliliğini kontrol etmek, bu verileri konsolide ederek tablolaştırmak ve ilgililere sunmak,
 • TDMS’nin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibini yapmak, sistemde oluşan sorunları ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan hatalı işlemleri tespit ederek ilgili kuruma bildirmek,
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerimizin TDMS programından alınan gelir-gider, borç-alacak, bilgi formlarını uluslar arası genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanarak oluşturmak ve değerlendirip ilgilisine sunmak,
 • Aylık gelir-gider, ek ödeme ve stok raporlarını hazırlamak ve ilgililere sunmak,
 • Alanı ile ilgili gerektiğinde eğitim vermek,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi veya İdari Bilimler Fakültelerinin birinden mezun olmak,
 • Finans, Maliyet, işletme ve ilgili alanlarda, kamu veya özel sektörde, en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek,
 • Tercihen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmak,
 • MS Office programları konusunda deneyim sahibi olmak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.2/IC/5-2Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (1)

 

Beklenen Hizmetler:

 • Döner sermayeli işletmelerin mali yapılarının izlendiği Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS),  Analitik Bütçe Sisteminden, Saymanlıklardan, bağlı kurum ve kuruluşlar ile ödenek planlama gibi birimlerden elde edilen verilerin Uluslar arası kabul görmüş muhasebe temel ilkelerine ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Standartlarına uygun olarak derlenmesi, analiz edilmesi ve uygulamada ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları çözümlemek,
 • Söz konusu temel ilkelere uygun olarak TDMS ile Analitik Bütçe Sistemine girilen verilerin doğruluk ve güvenirliliğini kontrol etmek, bu verileri konsolide ederek tablolaştırmak ve ilgililere sunmak,
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali yılsonu itibariyle saymanlık düzeyinde muhasebe işlemlerinin en alt düzeyde kontrol edilerek kapatılmasını, kesin mizan fişi ile kapanış fişinin kurum bazında sistemde oluşturmak,
 • TDMS ile Analitik Bütçe Sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibini yapmak, sistemde oluşan sorunları ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan hatalı işlemleri tespit ederek çözümlemek,
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerimizin TDMS programı ile Analitik Bütçe Sisteminden alınan gelir-gider, borç-alacak ile bütçe bilgi formlarını uluslararası genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanarak oluşturmak ve değerlendirip ilgili kişilere sunmak,
 • Ödenek Planlama işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Aylık gelir-gider, ek ödeme ve stok kayıtlarını takip etmek,
 • Program geliştirme ve yeni hesap planına yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Alanı ile ilgili gerektiğinde eğitim vermek,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler,  Maliye, İktisat ve İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak.
 • Finans, Maliye, İşletme ve ilgili alanlarda, kamu veya özel sektörde, en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek.
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmak.
 • MS Office programları konusunda deneyim sahibi olmak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-1Proje Danışmanı (1)

Beklenen Hizmetler:

 • Programın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların belirlenmesi,
 • Projenin, proje yönetim metodolojisine uygun olarak yönetilmesine katkı sağlaması,
 • Proje-Program-Portföy yönetim iş programlarının oluşturulmasına destek olunması,
 • Ekip çalışanlarına etkin proje yönetimi konusunda destek olunması,
 • Periyodik değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması, bileşen ve alt bileşen düzeyinde performansın ölçülmesi ve raporlanması,
 • Bileşen performans metriklerinin ve sonuç göstergelerinin gözden geçirilmesi,
 • Proje bileşen, alt bileşen ve iş paketi düzeyinde tüm proje detaylarının takip edilmesi,
 • Proje faaliyetlerinin gerçekleşme bilgilerinin raporlanması,
 • Birim içi ve uygulayıcı birimler ile tam koordinasyon sağlanması,
 • Uygulayıcı birimlerin Bileşen iş tanımları, iş programları ve bütçelerinin değerlendirilmesi, boşluk çözümlemeleri yapılarak düzeltici ve/veya koruyucu önlemlerin alınması,
 • Uygulayıcı birimlere gönderilecek yazıların hazırlanması ve takip edilmesi,
 • Proje Yönetimi Destek Birimi ile ilgili birimler arasında iç yazışmaları yürütmek ve dağıtımını takip etmek,
 • Proje’ye ait tüm faaliyet dokümantasyonunun tutulması,
 • Kurum üst yönetimine proje hakkında düzenli bilgilendirme yapılması,
 • Birimlerle yapılacak toplantıların organize edilmesi ve toplantılara katılım sağlanması,
 • Programın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların belirlenmesi, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Bankasına, Stratejik Plan ile ilgili destek verilmesi,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 

 • Üniversitelerin Sosyal, Fen-Edebiyat veya İdari Bilimler (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi vs) alanında lisans mezunu  olmak,
 • Office programlarını (MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Outlook) iyi derecede kullanabiliyor olmak,
 • Proje planlama, yürütme, yönetme, izleme-değerlendirme ve koordinasyon konularında minimum 5 yıl, en az 10 yıl toplam mesleki iş tecrübesine sahip olmak,
 • İletişim becerileri, takım çalışması ve koordinasyon yetisine sahip olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında en az 80 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak,
 • Proje Yönetimi konusunda geçerli bir sertifikaya sahip olmak tercih sebebidir,
 • Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen (Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb.) projelerde benzer pozisyon ve süreçlerde çalışmış olmak tercih sebebidir.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-2Proje Danışmanı (2)

Beklenen Hizmetler:

 • Programın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların belirlenmesi,
 • Projenin, proje yönetim metodolojisine uygun olarak yönetilmesine katkı sağlaması,
 • Proje-Program-Portföy yönetim iş programlarının oluşturulmasına destek olunması,
 • Ekip çalışanlarına etkin proje yönetimi konusunda destek olunması,
 • Periyodik değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sunulması,
 • Bileşen performans metriklerinin ve sonuç göstergelerinin gözden geçirilmesi,
 • Proje bileşen, alt bileşen ve iş paketi düzeyinde tüm proje detaylarının takip edilmesi,
 • Proje faaliyetlerinin gerçekleşme bilgilerinin raporlanması,
 • Uygulayıcı birimlerin Bileşen iş tanımları, iş programları ve bütçelerinin değerlendirilmesi, boşluk çözümlemeleri yapılarak düzeltici ve/veya koruyucu önlemlerin alınması,
 • Uygulayıcı birimlere gönderilecek yazıların hazırlanması ve takip edilmesi,
 • Proje Yönetimi Destek Birimi ile ilgili birimler arasında iç yazışmaları yürütmek ve dağıtımını takip etmek,
 • Kurum üst yönetimine proje hakkında düzenli bilgilendirme yapılması,
 • Birimlerle yapılacak toplantıların organize edilmesi ve toplantılara katılım sağlanması,
 • Programın sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmaların belirlenmesi, Sağlık Bakanlığı ile Dünya Bankasına, Stratejik Plan ile ilgili destek verilmesi,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 

 • Üniversitelerin Eğitim, Sosyal, Fen Bilimleri ve İdari Bilimleri (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ) alanında lisans mezunu olmak,
 • Minimum 2 yıl proje yönetimi alanında, toplam 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 • Office programlarını (MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Outlook) iyi derecede kullanabiliyor olmak,
 • Proje planlama, yürütme ve yönetme konularında deneyimli olmak,
 • İletişim becerileri, takım çalışması ve koordinasyon yetisine sahip olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında en az 80 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak,
 • Proje Yönetimi konusunda geçerli bir sertifikaya sahip olmak tercih sebebidir,
 • Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen (Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb.) projelerde benzer pozisyon ve süreçlerde çalışmış olmak tercih sebebidir.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-4Grafik Tasarım Danışmanı

Beklenen Hizmetler:

 • Bakanlık Makamı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan kitap, rapor, genelge, makale, haber ve benzeri dokümanların tasarımını yapmak,
 • Yazılı eserlerin internet üzerinden gösterilecek sayfalara/ekranlara aktarılması için gerekli sayfa ve grafik tasarım ve uygulamalarını yapmak,
 • Hazırlanacak elektronik içeriğin, öğrenme ve hatırlamaya uygun görsel özelliklere sahip olması için, içerik hazırlayıcıları ile iletişim halinde gerekli grafik, genel görsel tasarımı yapmak,
 • Elektronik ortama aktarılan içeriklerin sorunsuz bir şekilde ve hedeflendiği gibi çalışmasını sağlamak,
 • Kurumsal kapasite oluşturulması amacıyla, İdarenin belirleyeceği personelle birlikte çalışarak ilgili kişilerin grafik tasarımı, uygulama alanlarındaki deneyimlerinin artırılmasına yardımcı olmak,
 • Kurumda üretilen tüm çıktıların incelenmesi ve kurumsal kimliğin yansıtılması açısından gerekli olan logo, grafik, resim yerleşim ve düzeninin kontrolünü yapmak,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin lisans eğitimi veren Grafik Bölümü veya Grafik Tasarım Bölümünden mezun olmak,
 • Grafik uygulamaları, animasyon geliştirme ve kitap vb. doküman/yayın alanında en az 4 yıl deneyimi olmak,
 • Görsel tasarım ve animasyon hazırlanmasında kullanılacak şu programlara iyi düzeyde hâkim olmak; Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Fireworks, Adobe InDesign,  3D Studio Max ve/veya benzer bir vector çizim programı,
 • Internet sayfası biçiminde içerik hazırlanmasında kullanılacak HTML ve Javascript dillerine hâkim olmak ya da Adobe Dreamweaver veya benzeri sayfa hazırlama yazılımlarından en az birisini ileri düzeyde kullanıyor olmak,
 • İngilizceyi en az orta (intermediate) düzeyinde biliyor olmak tercih sebebidir,
 • Esnek çalışma saatleri ve yoğun iş temposuna uyum sağlamak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.1/IC/1-5Raporlama Danışmanı

Beklenen Hizmetler:

 • Sağlık ve Sağlık Ekonomisi alanındaki ulusal ve uluslararası yayınların (İngilizce veya Türkçe) ve bu yayınlardaki bilgi ve verilerin takip edilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve ilgililere sunulması,
 • İngilizce olarak hazırlanan kitap, rapor, genelge ve benzeri dokümanların redaksiyonunun yapılması,
 • Başkanlıkça hazırlanan kitap ve raporlar ile ilgili toplantılarda, gerektiğinde ardıl ve yazılı çevirinin yapılması,
 • İdare tarafından verilen sorumlulukların organize bir şekilde yapılması ve sonuçların toplu olarak değerlendirilmesi.
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye, Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak (Tercihen İngilizce eğitim veren bölümlerden mezun olmak),
 • Kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarında analiz, raporlama ve çeviri alanlarında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip olmak.
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında son 2 yıl içerisinde en az 80 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak,
 • MS Office programları ile raporlama sistemlerini kullanabilmek.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.5/IC/1-1Bilişim Destek Personeli

Beklenen Hizmetler:

 • Mevcut web sayfasının gözden geçirilmesi ve değişim önerilerinin gerekçeleriyle hazırlanması,
 • Proje Yönetimi Destek Birimi resmi Web sayfasının geliştirilmesi ve web sayfasının organizasyon ve yönetimi,
 • Web sayfasındaki grafiklerin güncellenmesi,
 • Web sayfasının daha etkin hale getirilerek, animasyonlarla zenginleştirilmesi,
 • Yapılacak sunumların hazırlanması ve MS Visio vb. programlarla desteklenmesi,
 • Animasyon videolarının hazırlanması ve görsellerle desteklenmesi,
 • Bilgisayarların ve networkun sorunsuz çalışmasının desteklenmesi,
 • Uygulama Birimlerine yönelik görsel arayüzler tasarlanması,
 • Network, TCP/IP, Firewall, İşletim sistemleri ve ofis yazılımlarının sorunsuz çalışmasının sağlanması,
 • İdare tarafından verilecek diğer işlerin yapılması.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Görsel İletişim veya Grafik Tasarım  bölümlerinden lisans mezunu olmak,
 • TS ISO/IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Phpmyadmin, whm, cpanel ve plesk panel konusunda bilgili olmak ve uzak sunucu yönetimi yapabiliyor olmak,
 • 3D modelleme (Maya veya 3DSMAX) Programları kullanabiliyor olmak,
 • Css kodlama yapabiliyor olmak,
 • Grafik, animasyon alanında en az iki yıllık deneyime sahip olmak,
 • En az 3 grafik programını (Photoshop,CorelDraw,Illustrator,vs) iyi düzeyde kullanabiliyor  olmak,
 • En az bir video düzenleme programı (Premiere Pro) kullanabiliyor olmak,
 • Tercihen iyi düzeyde Ofis Programları kullanabiliyor olmak,
 • Tercihen reklamlarda animasyon tecrübesi veya çalışması olmak.
 • Teknik belgeleri anlayacak yeterlilikte İngilizce bilmek tercih sebebidir.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.4/IC/1-3İstatistik ve Araştırma Uzmanı

Beklenen Hizmetler:

 • İkraz Anlaşması ve eki Proje Değerlendirme Dokümanında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda proje izleme göstergelerini izlemek, değerlendirmek ve bunları raporlamak,
 • Tüm Program ve proje başlıkları ve alt başlıkları için izlenebilir ve ilgili oldukları program ve proje/lerin hedef ve amaçları ile bağlantılı izleme göstergelerini izlemek için gerekli altyapıyı, veri kaynaklarını ve ihtiyaçları analiz etmek, raporlamak, temel durum verilerini toplamak/toplanması için gerekli altyapıyı hazırlamak/tanımlamak ve bunları belirlenen periyotlarla izlemek, analiz ederek raporlamak,
 • Bakanlık proje faaliyetleri için araştırma konuları tasarım ve uygulama süreçlerine katkı vermek, talep edilmesi halinde bilfiil uygulama süreçlerinde yer almak, yapılan araştırmaların bilimsel araştırma kuralları çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere görüş sunmak, Proje Yönetim Destek Birimine ve proje uygulayıcı birimlere raporlamak,
 • Proje kapsamında Bakanlık üst yönetimi tarafından yapılması planlanan araştırmalarda yer almak/katılmak, araştırma metodolojisi, uygulaması ve analiz süreçlerini raporlamak, politika oluşturma süreçlerinde ve proje önceliklerinin belirlenmesinde/revizesinde, etkin müdahale enstrümanlarının belirlenmesinde İdareye önerilerde bulunmak,
 • Çalışma konusu alana yönelik talep edilen başlıklarda literatür araştırması yapmak, raporlamak,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • İstatistik alanında en az lisans mezunu olmak,
 • Son beş yıl içinde KPDS veya ÜDS/YDS İngilizce bölümünden en az 70 puan veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğerde puan almış olmak ve/veya İngilizce düzeyini kanıtlayabilecek benzeri bir belgeye veya bu niteliğini İdare nezdinde kanıtlayabilecek deneyime sahip olmak,
 • Sağlık Yönetimi ile alakalı ulusal ve/veya uluslararası alanda eğitim almış olmak tercih sebebidir,
 • Tercihen uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen (Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. ) projelerde olmak üzere, benzer pozisyon ve süreçlerde en az iki sene iş deneyimine sahip olmak,
 • Kamu veya özel sektör kurum ve/veya kuruluşlarında araştırma, planlama, danışmanlık hizmetleri, izleme ve değerlendirme ile eğitim konularında deneyimli olmak, 
 • İletişim becerileri, takım çalışması ve koordinasyon yetisine sahip olmak,
 • ScienceDirect, PubMed ve ISI gibi veritabanları ve kütüphane olanaklarını (e-kitaplar, basılı kitaplar, dergiler vs.) kullanabilmek,
 • Ofis programlarını ve istatistik paket programlarını (STATA, STATview, SPSS, SAS, Minitab ve WinQSb vb. gibi) ileri düzeyde kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil ettirmiş olmak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-1Teknik Dil Tercümanı (1)

Beklenen Hizmetler:

 • Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi,
 • Projeyle ilgili konularda Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması
 • Tercihen, toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Proje Yöneticisi başta olmak üzere Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline simültane ve ardıl tercümanlık yapılması,
 • Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması,
 • Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisinin yapılması,
 • PYDB’ye Sağlık Bakanlığı’nın diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması,
 • Tüm dokümanların arşivlenmesi,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Amerikan Kültürü/İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında en az 90 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak,
 • Uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerde benzer pozisyonda çalışmış olmak (AB, Dünya Bankası vb.),
 • Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen ardıl ve simültane tercüme yapabiliyor olmak,
 • Tercihen ikinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-2Teknik Dil Tercümanı (2)

Beklenen Hizmetler:

 • Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi,
 • Projeyle ilgili konularda Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması
 • Tercihen, toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Proje Yöneticisi başta olmak üzere Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline simültane ve ardıl tercümanlık yapılması,
 • Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması,
 • Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisinin yapılması,
 • PYDB’ye Sağlık Bakanlığı’nın diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması,
 • Tüm dokümanların arşivlenmesi,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Amerikan Kültürü/İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında en az 90 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak,
 • Uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerde benzer pozisyonda çalışmış olmak (AB, Dünya Bankası vb.),
 • Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen ardıl ve simültane tercüme yapabiliyor olmak,
 • Tercihen ikinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-3Teknik Dil Tercümanı (3)

Beklenen Hizmetler:

 • Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye tercüme edilmesi,
 • Projeyle ilgili konularda Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla iletişimin sağlanması
 • Tercihen, toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde Proje Yöneticisi başta olmak üzere Proje ile ilgili danışman veya kurum personeline simültane ve ardıl tercümanlık yapılması,
 • Proje çalışmalarında kullanılması planlanan dokümanların çevirisinin yapılması,
 • Uluslararası yayınlanmış ve proje çalışmalarında kullanılacak dokümanların çevirisinin yapılması,
 • PYDB’ye Sağlık Bakanlığı’nın diğer birimlerinden iletilen her tür dokümanın çevirisinin yapılması,
 • Tüm dokümanların arşivlenmesi,
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin Amerikan Kültürü/İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak,
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılan veya eşdeğeri kabul edilen yabancı dil sınavlarından İngilizce alanında en az 90 veya eşdeğeri kabul edilen bir puan almış olmak,
 • Uluslararası kurumlar tarafından finanse edilen projelerde benzer pozisyonda çalışmış olmak (AB, Dünya Bankası vb.),
 • Sağlık, ekonomi vb. alanlardaki metinlerin tercümesi konusunda en az iki yıl tecrübe sahibi olmak,
 • Tercihen ardıl ve simültane tercüme yapabiliyor olmak,
 • Tercihen ikinci bir yabancı dili iyi derecede bilmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-5Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (2)

Beklenen Hizmetler:

 • Döner sermayeli işletmelerin mali yapılarının izlendiği Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS),  Analitik Bütçe Sisteminden, Saymanlıklardan, bağlı kurum ve kuruluşlar ile ödenek planlama gibi birimlerden elde edilen verilerin Uluslar arası kabul görmüş muhasebe temel ilkelerine ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Standartlarına uygun olarak derlenmesi, analiz edilmesi ve uygulamada ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları çözümlemek
 • Söz konusu temel ilkelere uygun olarak TDMS ile Analitik Bütçe Sistemine girilen verilerin doğruluk ve güvenirliliğini kontrol etmek, bu verileri konsolide ederek tablolaştırmak ve ilgililere sunmak
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali yılsonu itibariyle saymanlık düzeyinde muhasebe işlemlerinin en alt düzeyde kontrol edilerek kapatılmasını, kesin mizan fişi ile kapanış fişinin kurum bazında sistemde oluşturulması.
 • TDMS ile Analitik Bütçe Sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibini yapmak, sistemde oluşan sorunları ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan hatalı işlemleri tespit ederek çözümlemek
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerimizin TDMS programı ile Analitik Bütçe Sisteminden alınan gelir-gider, borç-alacak ile bütçe bilgi formlarını uluslararası genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanarak oluşturmak ve değerlendirip ilgili kişilere sunmak.
 • Ödenek Planlama işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Aylık gelir-gider, ek ödeme ve stok kayıtlarını takip etmek.
 • Program geliştirme ve yeni hesap planına yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Alanı ile ilgili gerektiğinde eğitim vermek.
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler,  Maliye, İktisat ve İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Finans, Maliye, İşletme ve ilgili alanlarda, kamu veya özel sektörde, en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek,
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmak,
 • MS Office programları konusunda deneyim sahibi olmak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-6Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (3)

Beklenen Hizmetler:

 • Döner sermayeli işletmelerin mali yapılarının izlendiği Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS),  Analitik Bütçe Sisteminden, Saymanlıklardan, bağlı kurum ve kuruluşlar ile ödenek planlama gibi birimlerden elde edilen verilerin Uluslar arası kabul görmüş muhasebe temel ilkelerine ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Standartlarına uygun olarak derlenmesi, analiz edilmesi ve uygulamada ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları çözümlemek
 • Söz konusu temel ilkelere uygun olarak TDMS ile Analitik Bütçe Sistemine girilen verilerin doğruluk ve güvenirliliğini kontrol etmek, bu verileri konsolide ederek tablolaştırmak ve ilgililere sunmak
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali yılsonu itibariyle saymanlık düzeyinde muhasebe işlemlerinin en alt düzeyde kontrol edilerek kapatılmasını, kesin mizan fişi ile kapanış fişinin kurum bazında sistemde oluşturulması.
 • TDMS ile Analitik Bütçe Sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibini yapmak, sistemde oluşan sorunları ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan hatalı işlemleri tespit ederek çözümlemek
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerimizin TDMS programı ile Analitik Bütçe Sisteminden alınan gelir-gider, borç-alacak ile bütçe bilgi formlarını uluslararası genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanarak oluşturmak ve değerlendirip ilgili kişilere sunmak.
 • Ödenek Planlama işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Aylık gelir-gider, ek ödeme ve stok kayıtlarını takip etmek.
 • Program geliştirme ve yeni hesap planına yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Alanı ile ilgili gerektiğinde eğitim vermek.
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler,  Maliye, İktisat ve İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Finans, Maliye, İşletme ve ilgili alanlarda, kamu veya özel sektörde, en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek,
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmak,
 • MS Office programları konusunda deneyim sahibi olmak.


Sıra NoBaşvuru Noİşin Adı
 PYDB/2015/CS/P.3/IC/1-7Muhasebe Uygulamaları Danışmanı (4)

Beklenen Hizmetler:

 • Döner sermayeli işletmelerin mali yapılarının izlendiği Tek Düzen Muhasebe Sisteminden (TDMS),  Analitik Bütçe Sisteminden, Saymanlıklardan, bağlı kurum ve kuruluşlar ile ödenek planlama gibi birimlerden elde edilen verilerin Uluslar arası kabul görmüş muhasebe temel ilkelerine ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Standartlarına uygun olarak derlenmesi, analiz edilmesi ve uygulamada ortaya çıkan/çıkabilecek sorunları çözümlemek
 • Söz konusu temel ilkelere uygun olarak TDMS ile Analitik Bütçe Sistemine girilen verilerin doğruluk ve güvenirliliğini kontrol etmek, bu verileri konsolide ederek tablolaştırmak ve ilgililere sunmak
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşların mali yılsonu itibariyle saymanlık düzeyinde muhasebe işlemlerinin en alt düzeyde kontrol edilerek kapatılmasını, kesin mizan fişi ile kapanış fişinin kurum bazında sistemde oluşturulması.
 • TDMS ile Analitik Bütçe Sisteminin sağlıklı bir şekilde işleyip işlemediğinin takibini yapmak, sistemde oluşan sorunları ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan hatalı işlemleri tespit ederek çözümlemek
 • Bakanlığa bağlı döner sermayeli işletmelerimizin TDMS programı ile Analitik Bütçe Sisteminden alınan gelir-gider, borç-alacak ile bütçe bilgi formlarını uluslararası genel kabul görmüş analiz teknikleri kullanarak oluşturmak ve değerlendirip ilgili kişilere sunmak.
 • Ödenek Planlama işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Aylık gelir-gider, ek ödeme ve stok kayıtlarını takip etmek.
 • Program geliştirme ve yeni hesap planına yönelik çalışmalarda bulunmak.
 • Alanı ile ilgili gerektiğinde eğitim vermek.
 • İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak.

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler,  Maliye, İktisat ve İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • Finans, Maliye, İşletme ve ilgili alanlarda, kamu veya özel sektörde, en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve bu çalışmaları belgelemek,
 • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmak,
 • MS Office programları konusunda deneyim sahibi olmak.


T.C. Sağlık Bakanlığı, Proje Yönetim Destek Birimi uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren,Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 17.12.2015 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla, postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır.Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi:

Posta Adresi:Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No. 102

Proje Satınalma Birimi Oda No: Z21

06520 Balgat, Ankara

Elektronik Posta:Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.%20">trhealth@saglik.gov.tr