overlay

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Alınacak Bireysel Danışmanlar İçin İstihdam Duyurusu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİREYSEL DANIŞMANLAR İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSUİLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 30.12.2021

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 29.05.2020

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 05.06.2020 tarihinde saat 18.00

 

Sıra No.

Başvuru Numarası

İşin Adı

1

PYDB/2020/CS/P.3/IC/1

Çevre Uzmanı

2

PYDB/2020/CS/P.3/IC/2

Sosyal Sektör Uzmanı

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

 

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Çevre Uzmanı ile 1 (bir) Sosyal Sektör Uzmanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Haziran 2020 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Sıra No.

Başvuru Numarası

İşin Adı

1

PYDB/2020/CS/P.3/IC/1

Çevre Uzmanı

 

Beklenen Hizmetler:

 1. Projenin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine (ÇSYF) uyumunu izlemek,
 2. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) kılavuzları uyarınca; sağlık ve diğer proje çalışanlarının kendilerini korumak ve tedavi sağlarken enfeksiyonu önlemek amacıyla almış oldukları iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbirlerinin yasalara ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 3. DSÖ kılavuzluğu uyarınca COVID-19 için numune alma ve laboratuvar testi ya da etkilenmiş olması muhtemel numunelerin ya da kişilerin taşınması esnasında güvenlik tedbirlerinin yasalara ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 4. DSÖ kılavuzluğu uyarınca COVID-19 için su, sanitasyon, hijyen ve atık yönetimine ilişkin hafifletme tedbirlerinin yasalara ve standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 5. Toplumun daha geniş bir kesiminin özellikle yüksek riskli bireylerin (yaşlılar, altta yatan tıbbi rahatsızlıkları bulunan bireyler, hamileler) virüs maruziyetinde çevresel boyutları değerlendirmek ve önleyici tedbirlerde İdareye destek sağlamak,
 6. Enfeksiyon Kontrol ve Atık Yönetim Planının (EKAYP) hazırlanması, halkla paylaşılması ve uygulanmasını yasalara ve standartlara ve Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve İlgili Çevresel ve Sosyal Standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 7. Proje kapsamında istihdam edilen danışmanların ve yüklenicilerin ulusal istihdam, sağlık ve güvenlik yasalarına ve ÇSYF ile öngörülen ilgili hafifletme tedbirlerine uygun olmasının sağlanmasında ilgili mevzuatlar kapsamında İdareye destek sağlamak,
 8. Proje Uygulama/İşletim Kılavuzunun ilgili bölümlerinin oluşturulması dâhil olmak üzere Projenin olası negatif çevresel etkilerini asgariye indiren ve olası olumlu etkilerini azamiye çıkaran çözümleri tasarım ve uygulama içerisinde desteklemek,
 9. ÇSYF hükümlerinin uygulanmasına ilişkin proje ilerleme raporlarına girdi sağlamak ve izlenmelerine yönelik olarak İdareye destek sağlamak,
 10. Gerektiğinde satın alma dokümanlarının ÇSÇ gereksinimleri ile tutarlı olacak şekilde tüm gereksinimleri içermesinin sağlanmasında İdareye destek sağlamak,
 11. Uygulanabilir tüm ÇSÇ çevresel ve sosyal standartlarına ve gereksinimlerine uyulması için SB PYDB yönetimine ve personeline kılavuzluk sağlamak,
 12. Kendisine işbu İş Tanımı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek.       

 

Aranan Nitelikler:

 1. Çevre mühendisliği veya inşaat mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği veya ilgili alanlarda en az lisans derecesine sahip olmak;
 2. Çevre yönetimi, çevre sorunlarının önceliklendirilmesi, araç ve metodoloji geliştirme, iş sağlığı ve güvenliği konularında en az üç yıllık deneyim sahibi olmak;
 3. Yerel ve bölgesel düzeyde proje yönetimi konusunda deneyim sahip olmak tercih sebebidir;
 4. Türkiye'nin sağlık sektörü alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir;
 5. Çevre yönetimi ve çevresel sürdürülebilir ile ilgili uluslararası standartlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir;
 6. İleri düzeyde Türkçe ve İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak;
 7. MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) dâhil olmak üzere bilgisayar becerilerine sahip olmak.

 

Sıra No.

Başvuru Numarası

İşin Adı

2

PYDB/2020/CS/P.3/IC/2

Sosyal Sektör Uzmanı

 

Beklenen Hizmetler:

 1. İşgücü, çalışma koşulları, paydaş ve topluluk katılımı, sosyal ve sosyo-ekonomik etkiler, cinsiyet, sosyal içerme, şikâyet mekanizması, toplum sağlığı ve güvenliği ile ilgili prosedürlerin ve yönetim planlarının uygulamasına yönelik verileri analiz etmek ve raporlamak,
 2. Projenin Paydaş Katılım Planı (PKP) ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine (ÇSYÇ) uyumu izlemek,
 3. Proje kapsamında istihdam edilen yüklenicilerin işgücü yönetim prosedürü, ulusal istihdam, sağlık ve güvenlik yasalarına ve ÇSYÇ’de yer alan ilgili hafifletme tedbirlerine uygun olmasının sağlanmasında İdareye destek sağlamak,
 4. Cinsiyet duyarlılığı, hassas grupların Projeye dâhil edilmesi, faydalanıcı katılımı ve sosyal analiz ile ilgili proje faaliyetlerinin ve politikalarının izlenmesinde İdareye destek sağlamak,
 5. Proje Uygulama/İşletim Kılavuzunun ilgili bölümlerinin oluşturulması dâhil olmak üzere Projenin olası negatif çevresel etkilerini asgariye indiren ve olası olumlu etkilerini azamiye çıkaran çözümleri tasarım ve uygulama içerisinde desteklemek,
 6. PKP kapsamında tanımlandığı üzere paydaşlar ve Projeden Etkilenen Kişiler (PEK) ile proje faaliyetlerine, sosyal tedbir konularına ve sosyal tedbir sonuçlarına sahip olması muhtemel diğer konulara ilişkin istişarelerin tasarlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 7. SB’nin ilgili şikâyet mekanizmaları (ör. Alo 184, Sağlıkta Buluşma Noktası) yoluyla Dünya Bankası’nın destek verdiği faaliyetler kapsamında toplumun ve çalışanların şikâyetlerine ilişkin üç aylık verileri toplamak ve raporlamak,
 8. PKP’nin bir parçası olarak şikâyet yönetimine ilişkin proje ilerleme raporlarına girdi sağlamak ve izlenmesinde İdareye destek sağlamak,
 9. Satın alma dokümanlarının ÇSÇ gereksinimleri, özellikle sosyal bileşenler/işgücü bileşenleri ile tutarlı olacak şekilde tüm gereksinimleri içermesini sağlanmasında İdareye destek olmak,
 10. Uygulanabilir tüm ÇSÇ sosyal standartlarına ve gereksinimlerine uyulması için SB PYDB yönetimine ve personeline kılavuzluk sağlamak,
 11. Toplumsal katılımı ve paydaş katılımını, iletişim eğitimini uygulamak ve gereken şekilde çalışanlara ve ekiplere bilgi aktarımında bulunmak,
 12. Kendisine işbu İş Tanımı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Aranan Nitelikler:

 1. Sosyal bilimler, sosyoloji, ekonomi, halkla ilişkiler, eğitim veya ilgili alanlarda lisans derecesine sahip olmak;
 2. Sağlık sektörü projeleri, sosyal koruma veya ilgili faaliyetlerde en az üç yıllık deneyim sahibi olmak;
 3. Şu alanlarda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir: Sosyal koruma, kriz iletişimi, sosyal içerme zorlukları, hassas gruplar; proje yönetimi; acil durum yönetimi ve afet müdahale ortamlarında doğrudan iş deneyimi;
 4. Türkiye'nin sağlık sektörü alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir;
 5. Paydaş katılımı, halkla ilişkiler alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir;
 6. Paydaş katılımı ve iş gücü meseleleri ile ilgili uluslararası standartlar hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir;
 7. İleri düzeyde Türkçe ve İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak;
 8. MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) dâhil olmak üzere bilgisayar becerilerine sahip olmak.

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 05.06.2020 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:         T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8508/8510/8534

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:

1-2-CV Formatı-ÇU.docx
1-1-Başvuru Mektubu Örneği-ÇU.doc
1-2-CV Formatı-SSU.docx
1-1-Başvuru Mektubu Örneği-SSU.doc