overlay

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Tam Zamanlı Çevre Uzmanı Danışmanı İlanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

             

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA BİREYSEL DANIŞMAN ALIMI İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2021

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.02.2021

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 28.02.2021 tarihinde saat 18.00

 

Başvuru Numarası

İşin Adı

PYDB/2021/CS/P.3/IC/4

Çevre Uzmanı

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

 

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere 1 (bir) Çevre Uzmanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Mart 2021 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Beklenen Hizmetler:

(i) Koruma politikalarına tabi olan Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi (SSGDP) ve (ii) ÇSYÇ’ye tabi olan Türkiye COVID-19 Sağlıkta Acil Durum Projesi adlı iki Proje kapsamında Danışman, aşağıdaki paragraflarda belirtilen görev ve sorumlulukları, PYDB ve Bakanlığın ilgili personeli ile yakın işbirliği içinde yerine getirecektir:

 1. Çevresel ve Sosyal planların (ÇSYP'ler, ÇSED'ler vb.) Dünya Bankası'nın ÇSS/koruma önlemi politikalarının ilke ve standartlarına tam olarak ve Dünya Bankası tarafından kabul edilebilir bir şekilde hazırlanmasını sağlamak,
 2. ÇSYP'ler kapsamında öngörülen tüm etki azaltma önlemlerinin proje tasarımına ve uygulama planına entegrasyonu sağlamak,
 3. Düzenli saha ziyaretleriyle, yüklenicilerin ÇSYP hükümleri ve ilgili yükümlülüklerini bildiklerinden hareketle, gerekli tüm etki azaltma tedbirlerinin uygulandığından emin olmak,
 4. Yüklenicilerin çevresel performansını denetlemek ve izlemek,
 5. Dünya Bankası personeli ile konuya ilişkin düzenlencek toplantılara katılım göstermek ve toplantılarda katkıda bulunmak,
 6. Proje faaliyetlerinin Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesine (ÇSYF) uyumunu izlemek,
 7. Proje faydalanıcılarının (hastane, laboratuvar, vb.) Enfeksiyon Kontrol ve Atık Yönetim Planı (EKAYP) hazırlaması konusunda onlara destek olmak, hazırlanan planların halkla paylaşım sürecinde uzman kılavuzluğu yapmak, sürecin Türk yasalarına ve Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve İlgili Çevresel ve Sosyal Standartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 8. Mevcut ve sürdürülecek Projeler kapsamında istihdam edilen danışmanların ve yüklenicilerin ulusal istihdam, sağlık ve güvenlik yasalarına ve ÇSYF ile öngörülen ilgili hafifletme tedbirlerine uygun olmasının sağlanmasında ilgili mevzuatlar kapsamında İdareye destek sağlamak,
 9. Proje Uygulama/İşletim Kılavuzlarının ilgili bölümlerinin oluşturulması dâhil olmak üzere, Projelerin olası negatif çevresel etkilerini asgariye indiren ve olası olumlu etkilerini azamiye çıkaran çözümleri, tasarım ve uygulama içerisinde desteklemek,
 10. ÇSYF hükümlerinin uygulanmasına ilişkin proje ilerleme raporlarına girdi sağlamak ve izlenmelerine yönelik olarak İdareye destek sağlamak,
 11. Gerektiğinde satın alma dokümanlarının ÇSÇ gereksinimleri ile tutarlı olacak şekilde tüm gereksinimleri içermesinin sağlanmasında İdareye destek sağlamak,
 12. Uygulanabilir tüm ÇSÇ çevresel ve sosyal standartlarına ve gereksinimlerine uyulması için SB PYDB yönetimine ve personeline kılavuzluk sağlamak,
 13. Kendisine işbu İş Tanımı çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmek.    

 

Aranan Nitelikler:

 1. Çevre mühendisliği veya inşaat mühendisliği, iş sağlığı ve güvenliği veya ilgili alanlarda en az lisans derecesine sahip olmak;
 2. Çevre sektöründe en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmak;
 3. Dünya Bankası (DB) ve IFC başta olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının standartlarına uygun olarak Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmak;
 4. Çevre ve İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak; DB ve IFC standartlarına uygun olarak bu alanlarda denetim (Due Diligence) yapmış olmak;
 5. İleri düzeyde Türkçe ve İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak;
 6. MS Office Suite (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) dâhil olmak üzere bilgisayar becerilerine sahip olmak;
 7. Yerel ve bölgesel düzeyde proje yönetimi konusunda deneyim sahip olmak tercih sebebidir;
 8. Sağlık sektöründe ÇSED deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 28.02.2021 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:         T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8508/8510/8534

E-posta: trhealth@saglik.gov.tr

 

EKLER:

1-Başvuru Mektubu Örneği
2-CV Formatı