overlay

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında Danışmanlık Hizmeti Alımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

        PROJE YÖNETİM DESTEK BİRİMİ

 

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ

Ankara Akyurt Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi ve ABSL3 Seviye Laboratuvarı Projesine ilişkin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Alt-Yönetim Planları ile Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, Yeniden Yerleşim Planı ve Paydaş Katılım Planı için Danışmanlık Hizmeti Alımı

 

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 30/09/2015 – 31/12/2023

Başvuru Numarası: PYDB/2021/CS/P.4/CQS/1

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 31.08.2021

Son Başvuru Tarih ve Saati: 17.09.2021 tarihinde saat 18.00

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için 134.3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. Finansmanın bir kısmı bu proje kapsamında, “Ankara Akyurt Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi ve ABSL3 Seviye Laboratuvarı Projesine ilişkin Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Alt-Yönetim Planları ile Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, Yeniden Yerleşim Planı ve Paydaş Katılım Planı için Danışmanlık Hizmeti Alımı” ödemelerinde kullanılacaktır. İşin süresi yaklaşık 8 aydır.

 

Türkiye Hükümeti, Ankara ilinde yeni bir "Aşı Üretim Merkezi, Deney Hayvanı Üretim Merkezi ve ABSL3 Seviye Laboratuvar" ("Faaliyet 1" olarak anılacaktır) inşa etmeyi planlamaktadır. Faaliyet 1 için ekipmanların satın alınması, İş Tanımı Bölüm A'da ayrıntılı olarak sunulan SSGDP'nin 4. Bileşeni kapsamında finanse edilecektir.

 

Faaliyet 1, Bölüm A-II'de belirtildiği üzere, 12 ana binadan oluşacak ve Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Balıklıhisar Mahallesinde bulunan 47.589 m2'lik 1555/4 numaralı arsa üzerine inşa edilecektir.

 

SB, Dünya Bankası (IBRD) ikrazının gelirlerini potansiyel riskleri değerlendirmek ve uygun azaltma önlemlerini sunmak için gerekli çevresel ve sosyal etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek amacıyla kullanmak istemektedir. Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ) uyarınca, Faaliyet 1'in inşası ve işletilmesine ilişkin çevresel ve sosyal risklerin, yukarıda belirtildiği üzere, Dünya Bankası ÇSÇ belgesi ve projenin revize edilen ÇSYÇ belgesi uyarınca "Önemli" riskli olarak sınıflandırılması önerilmektedir. Bu nedenle, aşağıda belirtilen hususları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) (ÇSED çalışmaları sırasında belirlenecektir) ve Paydaş katılım Planı (PKP) ile alt yönetim planları dâhil olmak üzere Bankanın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi ve Türkiye mevzuatları uyarınca, ayrıntılı bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) yapılması gerekmektedir.

 

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun firmaları söz konusu hizmetleri sağlamaya yönelik ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgili firmalar hizmetleri yerine getirme niteliklerini  taşıdıklarını gösteren bilgi ve belgeleri sağlamalıdırlar. Bu bilgi ve belgeler (i) broşür gibi görsel unsurlar içeren, (ii) firmanın faaliyet alanınıdaki genel deneyimine odaklanan, (iii) son 5 yılda görevle ilgili tamamlanmış sözleşmelerin/işlerin aydınlatıcı bir özetini kapsayan, (iv) kilit personelin genel/görevle ilgili tecrübe ve nitelikleri ve bu personelin başvuran firma için kesintisiz olarak çalıştıkları  yıl sayısını içeren bir portföy içinde sunulmalıdır.

 

İlgilenen Danışmanlık Firmalarının, Ekim 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısıDünya Bankası Borçluları Tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı” başlıklı Kılavuzun   (“Danışmanlık Kılavuzu”), Dünya Bankasının “menfaat çatışmasına” ait politikasının açıklandığı 1.9 numaralı paragrafına dikkat etmeleri gerekmektedir.

 

Danışmanlık Firmaları niteliklerini artırmak üzere diğer firmalarla ortak girişim veya taşeronluk şeklinde birleşme yoluna gidebilirler. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişimin bütün ortakları birlikte değerlendirilecek ve ihalenin verilmesi durumunda sözleşmeyi birlikte imzalayacaklar ve İdareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. İlgilenen Danışmanlık Firmaları başvurularında, kuracakları birlikteliğin yapısını ve ortakların ve alt yüklenicilerin görevlerini açık bir biçimde belirtmelidir. “İşbirliğiyle” veya “İştirakiyle” gibi açık olmayan ibareler kısa liste için dikkate alınmayacaktır.     

 

Danışmanlık Firmasının seçimi, Danışmanlık Kılavuzunda belirtilen “Danışmanların Niteliklerine Dayalı Seçim (CQS) Yöntemi” prosedürlerine uygun olarak yapılacaktır.

 

İlgilenen firmalar pydb.saglik.gov.tr adresinden konuya ilişkin iş tanımına erişebilir veya yerel saatle 09.00 ila 18.00 arasındaki çalışma saatlerinde, aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilir.

Yukarıda belirtilen hizmet alımına ilişkin ilgi bildiriminde bulunmak isteyen firmalar, hizmetleri yerine getirme niteliklerini taşıdıklarını gösteren bilgi ve belgeleri; iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi vs.), adresi, ve Başvuru Numarasını                                            ( PYDB/2021/CS/P.4/CQS/1) içeren bir başvuru mektubuyla ulaştırmaları gerekmektedir.

 

İlgi bildirimlerinin, 17.09.2021 tarihi saat 18.00’e kadar yazılı olarak, aşağıdaki adrese elden veya  postayla veya elektronik postayla  ulaştırması gerekmektedir:

 

 


T.C. Sağlık Bakanlığı

 Proje Yönetim Destek Birimi

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001 Cd. No.9 Kat 2.

Telefon: 0312 471 85 10

E-mail: trhealth@saglik.gov.tr