overlay

Finans - Mali İşler Koordinatörlüğü

Proje Yönetimi Destek Birimi Direktörlüğü alt birimlerinden olan Mali İşler Koordinatörlüğü, PYDB bünyesinde gerçekleştirilen her türlü satın alma işlemleri ile ilgili olarak yapılması gereken ödemeleri gerçekleştirmekten ve projenin ilgili bileşenlerine ödeme ile ilgili gerekli teknik desteği sağlamaktan sorumludur.
 
Mali İşler Koordinatörlüğü Satın Alımı yapılan işin türüne göre;
     
 
      • Danışmanlık Hizmeti Ödemesi
      • Mal Alımı Ödemesi
      • Temsil Ağırlama Ve Organizasyon Hizmeti Ödemesi
      • Avans ve Yolluk Ödemesi
      • Ek İşletim ödemeleri ( ofis ekipmanı, sarf malzemeleri, ekipmanın muhafaza edilmesi, iletişim, Proje kapsamındaki satın alımların ilanı v.s)
      • Direk Ödeme işlemlerini gerçekleştirir.
 
Proje finansmanının temel kaynağı Dünya Bankası şeklindedir. İkraz kullanımı sırasında yapılan harcamaların Ödemeleri gerçekleştirilirken yapılan harcamanın;
 
 
     • Bakanlığın ilgili biriminin bütçesiyle karşılaştırarak Bütçede Ödeneğinin olup olmadığını,
     • Fiyatlama ve belge hesaplamasının doğruluğunu,
     • Yapılacak ödeme ile ilgili faturanın, makam onayı, Dünya Bankası Onayı (no objection), komisyon kararları, sözleşme, hak ediş raporu, muayene kabul belgelerinin doğruluğunu ve uygunluğunu,
     • Belgelerde imzası bulunan sorumluların yetkilerini ve imzalarını,
     • Yapılacak olan ödemenin İkraz Anlaşmasının Kategorilerine uygunluğunu ,
     • Ödemenin Harcama Kalemlerine uygunluğunu,
     • Yapılacak Ödemenin Tahsis Miktarına uygunluğunu kontrol edip ona göre ödemeleri gerçekleştirme,
 
ödeme dosyalarını hazırlar. Hazırlanan dosyaları ödeme yapılmak üzere Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne iletir.
 
Mali İşler Koordinatörlüğü ayrıca;
 
 
     • PYDB ile ilgili ödeme işlemlerini gerçekleştirmenin dışında, Bakanlığımız bünyesinde yer alan Proje Uygulama Birimlerinin ihtiyaç duyması halinde Dünya Bankası ödeme usulleri ile ilgili teknik destek sağlamakta ve gerekli durumlarda ilgili personele eğitim verme,
     • Mali konularla ilgili meydana gelen mevzuat değişikliklerini takip ederek gerekirse uygulayıcı birimlere konu ile ilgili bilgi vermek,
     • TCMB nezdinde kullanılan ve Bankaya ödemelerin yapılması ile ilgili ödeme talimatını oluşturan EK-3 belgelerinde yer alan başvuru numaralarının Proje Uygulama Birimleri tarafından düzenli bir şekilde kullanılmasını organize etmek,
     • Her yıl düzenli olarak Hazine Kontrolörleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin aktarılmasını sağlamak,
     • 1. ve 2. Sağlık Projesi kapsamında devam eden İnşaat İşleri ile ilgili yazışmaları İnşaat Koordinatörlüğü ile birlikte koordineli olarak yapmak ve ödeme dosyalarını hazırlamak,
     • UNDP ile imzalanan Maliyet Paylaşım Anlaşması kapsamında Dünya Bankasından kaynak aktarımı sağlamak,
     • Aleyhte sonuçlanan mahkeme kararları gereği ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 
faaliyetlerini başarı ile sürdürür.